Slide # 1
 

MSWJ – Regulamin

Regulamin

Organizator:
Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza
Regulamin konkursu wokalistów jazzowych
1. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wokalistki , wokaliści i zespoły wokalne.
2. Uczestnicy konkursu mogą uprawiać dowolny styl wokalistyki jazzowej.
3. Kandydaci do udziału w konkursie zobowiązani są dostarczyć do organizatora MSWJ następujące materiały informacyjne:
a) płytę „demo” (DVD, CDR, CD) z dokładnym opisem nagrania /kompozytor, autor tekstu/, zawierającą co najmniej 20 minut muzyki , nagrania nie są ograniczone stylistycznie poza koniecznością przygotowania jednego standardu jazzowego , bluesa i ballady.
b) życiorys artystyczny wraz z aktualną fotografią.
c) zgłoszenie do konkursu zawierające podstawowe dane / adres, telefon, wykształcenie etc /.
d) termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 sierpnia.
4. Na podstawie otrzymanych materiałów spełniających wymogi pkt.3 powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna wyłoni uczestników konkursu. O decyzjach Komisji Kwalifikacyjnej wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 30 sierpnia. Materiały informacyjne kandydatów do udziału w konkursie przechodzą na własność organizatora festiwalu.
5. Organizator MSWJ zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu akompaniament Sekcji rytmicznej /fortepian, kontrabas, perkusja/ na próbach i przesłuchaniach konkursowych, jako dopuszczalną uznaje się sytuację, w której uczestnik akompaniuje sobie sam na dowolnym instrumencie.
6. Przed każdym występem konkursowym uczestnicy mogą przeprowadzić próbę z sekcją akompaniującą. Czas przewidziany na próbę może zostać wykorzystany zgodnie z sugestiami uczestników w porozumieniu z dyrektorem festiwalu.
7. Przesłuchania konkursowe są podzielone na dwa etapy: w etapie pierwszym każdy uczestnik zobowiązany jest wykonać w dowolnym języku lub skatem co najmniej trzy utwory /standard , blues , ballada/ przy czyn łączny czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut. Po pierwszym etapie przesłuchań Jury podejmie decyzję o dopuszczeniu uczestników do drugiego etapu przesłuchań konkursowych. W drugim etapie konkursu uczestnik może wykonać program złożony z dowolnie wybranych utworów , przy czym czas prezentacji również należy ograniczyć do 20 minut. Przesłuchania konkursowe odbywają się z udziałem publiczności, o kolejności występów decyduje losowanie.
8. Udział uczestników w próbach i koncertach MSWJ jest bezpłatny , nie wykluczony jest udział uczestników w imprezach pozakonkursowych.
9. Każdemu uczestnikowi konkursu organizatorzy zapewniają: a) zakwaterowanie na czas trwania festiwalu b) bezpłatny wstęp na imprezy festiwalowe
10. Z tytułu transmisji i retransmisji radiowo-telewizyjnych , nagrań fonograficznych raz późniejszych emisji tych materiałów , uczestnikowi MSWJ nie przysługuje wynagrodzenie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania tymi materiałami
11. Przesłuchania konkursowe ocenia powołane przez Organizatorów Międzynarodowe Jury, które w wyniku tajnych obrad ogłasza swoje decyzje , końcowy werdykt i ostateczny rozdział nagród dla laureatów konkursu.
12. Biuro Organizacyjne MSWJ zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji
postanowień niniejszego regulaminu i apeluje do uczestników o jego przestrzeganie.

Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
kosz7@op.pl dopisując w temacie wiadomości MSWJ -KONKURS
ORGANIZATOR: Jazz Club „Kosz”
Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza
22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 3
MSWJ -KONKURS