Slide # 1
 

43 Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych

26 sierpnia 2016 Bez kategoriiHome

43MSWJ
Regulamin, czyli jak zgłosić swój udział:
Organizator: Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza
Produkcja festiwalu: Grzegorz Obst
Regulamin konkursu wokalistów jazzowych
1. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wokalistki , wokaliści i zespoły wokalne.
2. Uczestnicy konkursu mogą uprawiać dowolny styl wokalistyki jazzowej.
3. Kandydaci do udziału w konkursie zobowiązani są dostarczyć do organizatora MSWJ następujące materiały informacyjne:
a) płytę „demo” (DVD, CDR, CD) z dokładnym opisem nagrania , zawierającą co najmniej 20 minut muzyki , nagrania nie są ograniczone stylistycznie poza koniecznością przygotowania jednego standardu jazzowego , bluesa i ballady.
b) życiorys artystyczny wraz z aktualną fotografią.
c) zgłoszenie do konkursu zawierające podstawowe dane / adres, telefon, wykształcenie etc /.
d) termin przesyłania zgłoszeń upływa 25 sierpnia.
4. Na podstawie otrzymanych materiałów spełniających wymogi pkt.3 powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna wyłoni uczestników konkursu. O decyzjach Komisji Kwalifikacyjnej wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 30 sierpnia. Materiały informacyjne kandydatów do udziału w konkursie przechodzą na własność organizatora festiwalu.
5. Organizator MSWJ zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu akompaniament Sekcji rytmicznej /fortepian, kontrabas, perkusja/ na próbach i przesłuchaniach konkursowych, jako dopuszczalną uznaje się sytuację, w której uczestnik akompaniuje sobie sam na dowolnym instrumencie.
6. Przed każdym występem konkursowym uczestnicy mogą przeprowadzić próbę z sekcją akompaniującą . Czas przewidziany na próbę może zostać wykorzystany zgodnie z sugestiami uczestników w porozumieniu z dyrektorem festiwalu.
7. Przesłuchania konkursowe są podzielone na dwa etapy: w etapie pierwszym każdy uczestnik zobowiązany jest wykonać w dowolnym języku lub skatem co najmniej trzy utwory /standard , blues , ballada/ przy czyn łączny czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut. Po pierwszym etapie przesłuchań Jury podejmie decyzję o dopuszczeniu uczestników do drugiego etapu przesłuchań konkursowych. W drugim etapie konkursu uczestnik może wykonać program złożony z dowolnie wybranych utworów , przy czym czas prezentacji również należy ograniczyć do 20 minut. Przesłuchania konkursowe odbywają się z udziałem publiczności , o kolejności występów decyduje losowanie.
8. Udział uczestników w próbach i koncertach MSWJ jest bezpłatny , nie wykluczony jest udział uczestników w imprezach pozakonkursowych.
9. Każdemu uczestnikowi konkursu organizatorzy zapewniają: a) zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania festiwalu b) bezpłatny wstęp na imprezy festiwalowe
10. Z tytułu transmisji i retransmisji radiowo-telewizyjnych , nagrań fonograficznych oraz późniejszych emisji tych materiałów , uczestnikowi MSWJ nie przysługuje wynagrodzenie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania tymi materiałami
11. Przesłuchania konkursowe ocenia powołane przez Organizatorów Jury , które w wyniku tajnych obrad ogłasza swoje decyzje , końcowy werdykt i ostateczny rozdział nagród dla laureatów konkursu.
12. Biuro Organizacyjne MSWJ zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji
postanowień niniejszego regulaminu i apeluje do uczestników o jego przestrzeganie.

ORGANIZATOR: Jazz Club „Kosz”
Zgłoszenia do konkursu 40I MSWJ prosimy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im.Mieczysława Kosza
22-400 Zamość, ul.Szczebrzeska 3
z dopiskiem: MSWJ –KONKURS (list polecony)
lub mailowo
kosz7@op.pl

43 International Meeting of Jazz Vocalists
43 Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych
Zamosc
Organizer:
Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza
Produkction: Grzegorz Obst
Regulations
1.The Competition is open to singers and vocal bands.
2. The participants may practice any kind of jazz singing.
3. The candidates are requested to submit the following:
a/ a demo CD, DVD with a precise description of the recording including at least 20 minutes of music performance. The performances are not restricted in terms of style, however, each participant is required to perform one jazz piece, one blues piece and a ballad.
b/artistic CV with a photograph.
c/ application form including basic data, i.e. address, telephone number, education, etc.
Application deadline is 25th August.
4. Based on the received documents (referred to in point 3) a Qualifying Committee set up by the Organisers will choose the participants. The final decision of the Committee will have been communicated in written by 30th August. The candidate application material will become the property of the Organisers.
5. The Organisers provide the participants with an accompanying band (piano, contrabass, drums) for the rehearsals as well as the competition performances. Participants may also accompany themselves at any instrument, if such is the case.
6. Before any performance, the participants may rehearse with the accompanying band. The time allocated for rehearsal may be used in accordance with the participants’ suggestions, following the advice of the director of the festival.
7. The competition is divided into two stages: in the first one, each participant is required to perform at least three pieces in any language or a SKAT (standard, blues, ballad). The total performance time should not exceed 20 minutes. After the first stage, the Jury will decide which participants will be admitted to the second stage. In the second stage, the participants may perform a repertoire of their own choice; however the 20 minute time limit applies. Competition performances take place in front of the public. The order of performances is decided in a draw.
8. The participation in rehearsals and concerts for the participants is free of charge. Performing in fringe events might be possible.
9. The organisers provide the participants with a/ accommodation for the duration of the festival b/ free entry for all festival events.
10. The participants will not claim the rights to any fee for radio and TV broadcasting, live or not, of the festival material. The organisers retain the rights to use this material.11. The competition is judged by an international Jury set up by the organisers. It reaches its verdict by a secret vote.
12. Organising office retains the right of final interpretation of the provisions of these regulations and requests the participants of observing them.
ORGANIZER: Jazz Club Kosz
A pplication send to:
Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im.Mieczysława Kosza
22-400 Zamość, Rynek Wielki 2
Poland
or via mail
kosz7@op.pl